Jump to content

Våra regler kan du hitta här!. Var god besök Downloads för att ta del av filer som kan förbättra din upplevelse.

Arnamide SwedishRP Mod -- Ladda ner här.

 • Announcements

  • sMEK

   Namnändring   2018-01-12

   Nu inför vi en ny viktig regel som vi vill att ni fixar så fort ni kan. Struntar man i detta kan man riskera avstängning tills det är fixat.
   Alla måste byta namn på Forumet/Teamspeak så att man heter samma på alla platser och du bör heta samma som du gör på steam.
    

Privacy Policy

1§ Ansvarsfriskrivning

Arnamide Roleplay utfäster inga garantier, uttryckliga eller underförstådda på att informationen på denna webbplats är korrekt, aktuell eller fullständig. Informationen på denna webbplats kan innehålla tekniska felaktigheter eller skrivfel. Arnamide Roleplay åtar sig inget ansvar (och avsäger sig uttryckligen allt ansvar) för att webbplatsen uppdateras så att informationen hålles aktuell eller för att se till att informationen som anslås på webbplatsen är korrekt och fullständig. Arnamide Roleplay garanterar inte att några rapporterade problem kommer att lösas av Arnamide Roleplay, även om Arnamide Roleplay väljer att tillhandahålla information i syfte att påtala ett problem.

2§ Särkillt meddelande till vårdnadshavare vars barn som är under 18 år nyttjar tjänsten.

Vissa eller alla tjänster som Arnamide Roleplay erbjuder har en rekommenderad ålder på 18 år och därför är det viktigt att om en användare är under 18 år har sina föräldrars/vårdnadshavares tillåtelse att bruka tjänsten Arnamide Roleplay i överensstämmelse med alla villkor och förordningar i detta avtal. Även om den rekommenderade åldern är 16 år så måste alla fysiska personer såväl som juridiska personer som är under 18 år ha sina föräldrars/vårdnadshavares tillåtelse att bruka tjänsten i översenstämmelse med alla villkor och förordningar i detta avtal. Arnamide Roleplay förbehåller sig rätten att efter eget godtycke avsluta ett konto om vi anser att ett sådant samtyckte inte har lämnats, eller om sådant samtyckte inte är i överensstämmelse med lokala lagar. Vi rekommenderar även att föräldrar/vårdnadshavare nyttjar tjänsten tillsammans med sitt barn som är under 18 år fyllda. Om vi får höra av en förälder/vårdnadshavare att deras barn uppsåtligen eller av misstag har lämnat inkorrekta uppgifter om sin ålder i samband med nyttjandet av Arnamide Roleplay, så kommer vi att avsluta personens konto om vi anser att informationen som vi har fått är övertygande, korrekt och fullständig.

3§ Konto på Arnamide Roleplay
Om du önskar att nyttja Arnamide Roleplay och dess associerade tjänster kräver vi att du skapar ett konto i överensstämmelse med alla villkor och förordningar i detta avtal. För de som har bekräftat och samtyckt till alla Arnamide Roleplays villkor och förordningar i detta avtal beviljar vi en icke exklusiv, icke överförbar personlig begränsad licens. Denna ”licens” förbehåller vi oss rätten att återkalla när som helst utan föregående meddelande eller anledning. Med denna licens som du får i samband med att du skapar ett konto på Arnamide Roleplay har du vår tillåtelse att nyttja alla Arnamide Roleplays tjänster i enlighet med alla våra villkor och förordningar. Din licens ger dig ingen titel eller äganderätt till någon av Arnamide Roleplays produkter utöver vad som skriftligen uttrycks i detta avtal. Du får inte välja ett användarnamn till ditt konto som kränker rättigheterna hos någon tredje part. Du får inte heller välja ett användarnamn där du utger dig för att vara Arnamide Roleplay Personal eller någon annan användare, då det är avsiktligt förvirrande. Du får inte heller välja ett användarnamn som är rasistiskt, obcent, sårande, olagligt eller som på något sätt bryter mot någon av villkoren eller förordningarna i detta avtal. Vi förbehåller oss rätten att göra en bedömning av en kontoinnehavares användarnamn i eget godtycke och om vi anser att användarnamnet inte uppfyller kraven för alla villkor och förordningar i detta avtal. Så förbehåller vi oss rätten att ändra användarnamnet eller vidta andra åtgärder som vi finner lämpliga. Du samtycker till att hålla ditt lösenord säkert hela tiden och inte lämna ut det till någon annan person. Du ansvarar för all verksamhet på ditt konto som utförs av dig själv eller andra personer som har tillgång till ditt lösenord. För att garantera säkerheten måste du hålla din dator fri från virus och annan skadlig kod, inklusive trojaner. Du måste även använda ditt lösenord enligt de villkor och förordningar som finns i detta avtal. Riktig Arnamide Roleplay Personal kommer aldrig be dig om ditt lösenord. Om du tror att någon stulit ditt lösenord eller på annat sätt fått tillgång till ditt konto, bör du genast byta det eller kontakta Support som finns på hemsidan arnamide.se.
4§ Säkerhet och missbruk

Innan du nyttjar någon av Arnamide Roleplays tjänster rekommenderar vi starkt att du inte bortser från denna delen av avtalet. Vi är inte skyldiga till att övervaka användarmaterial dock så bör det noteras att vi övervakar i den utsträckning vi kan. Du bör vara medveten om de potentiella riskerna med att använda en tjänst som inkluderar omfattande användarinnehåll. Användarmaterial kan vara felaktigt, inaktuellt eller på annat sätt olämpligt. Vi kan inte garantera att andra användare följer de villkor och förordningar i detta avtal eller på annat sätt beter sig lämpligt. Du ska inte tro att en person är den han eller hon utger sig för att vara och för din egna säkerhet bör du inte försöka kontakta en användare utanför tjänsten som Arnamide Roleplay erbjuder. Om du blir utsatt för kränkande eller på annat sätt olämpligt beteende eller tar emot oönskade meddelanden, bör du ignorera användaren och rapportera den till oss inne i spelet. Om det du utsätts för är direkt olagligt bör du kontakta hjälp från utsidan såsom föräldrar eller en brottsbekämpande myndighet. Om du fortsätter att drabbas av problem eller inte är nöjd rekommenderar vi inte fortsatt användande av tjänsten.

5§ Särskilda regler för uppförande inne i tjänsten.

När du använder tjänsten Arnamide Roleplay så samtycker du till att följa alla gällande lagar, villkor och förordningar. Du accepterar också att följa vissa ytterligare regler som styr din användning av tjänsten. Dessa regler är inte avsedda för att vara heltäckande, och Arnamide Roleplay förbehåller sig rätten att ändra dessa regler när som helst, samt vidta lämpliga disciplinära åtgärder, inklusive avsluta konton och radera dem för att beskydda tjänstens integritet. Oavsett om ett visst beteende är listat som förbjudet häri så förbehåller sig Arnamide Roleplay rätten att bedöma hur pass opassande ett beteende är utöver de gällande omständigheterna. Nedan följer exempel på vad som resultera i disciplinära åtgärder. Du får inte utge dig för att vara en person, verksamhet eller annan skapelse utöver vad du verkligen är. Du får inte posta information som kan identifiera dig själv eller någon annan användare. Du får inte mobba, förfölja eller hota andra användare i spelet. Du får inte förse andra spelare med material som Arnamide Roleplay finner olämpligt, stötande, inklusive men inte begränsat till språk som är olagligt, skadligt, hotfullt, kränkande trakasserande, ärekränkande, vulgärt, obscent, sexuellt, rasistiskt, etnisktkränkande eller som på annat sätt inte skulle vara i överensstämmelse med alla villkor och förordningar i detta avtal.

6§ Båda parters juridiska ansvar.

På begäran av Arnamide Roleplay, samtycker du till att försvara, ersätta och hålla Arnamide Roleplay och dess associerade, anställda, konsulter, chefer, underleverantörer och innehållsleverantörer från alla skulder, krav och utgifter, inklusive advokatarvoden, som uppstår vid brott mot dessa villkor och förordningar. Du kommer ensam att hållas ansvarig för alla skador eller förluster som du orskar på Arnamide Roleplay och dess associerade, anställda, konsulter chefer, underleverantörer och innehållasleverantörer i samband med brott av våra villkor och förordningar i detta avtal. Denna sektion av användningsvillkoren skall överleva uppsägning av detta avtal.

7§ Återbetalningar

Vi är mer än villiga att se över alla ansökningar om återbetalning fall till fall för köp relaterade till Arnamide Roleplay. Men tyvärr så är det inte alltid möjligt att utföra en återbetalning av många olika skäl. Arnamide Roleplay kommer inte att utföra en återbetalning om det inte krävs enligt lag och vi kommer inte göra några återbetalningar för köp som rör Arnamide Roleplay medlemskapen, virtuell valuta eller virtuella objekt. Vi utför heller ingen återbetalning om du blivit lurad inne i spelet på dina tillgångar då alla spel och byten sker på egen risk. Vi utför inte heller några återbetalningar om du blivit portad på grund av brott mot villkoren och förordningarna i detta avtal. Om du efter att ha läst ovanstående fortfarande anser att du vill begära en återbetalning var vänlig och kontakta supporten på hemsidan. Det är väldigt viktigt att du anger så mycket information som möjligt angående köpet när du kontaktar oss om en återbetalning. Obeservera att återbetalningen sker efter beslut av Arnamide Roleplay. Arnamide Roleplay kan i vissa fall utföra en återbetalning om produkten inte är aktiverad förutsatt att återbetalningen är begärd mindre än 7 dagar efter köpdatumet.

8§ Användarinnehåll

Du måste också följa och bekräftar härmed att du är bunden till att följa alla riktlinjer för våra regler angående användarinnehåll såväl som alla andra villkor och förordningar i detta avtal. Vi förbehåller oss rätten att efter eget godtycke och utan föregående meddelande att föra journal, radera eller ändra användarinnehåll. Vi förbehåller oss även rätten att dela ut användarinnehåll till rättsliga myndigheter om: (A) Användarinnehållet är föremål för enventuell utredning av rättslig myndighet. (B) Om vi anser att användarinnehållet bryter mot våra villkor och förordningar i detta avtal. (C) Om vi anser att det är en nödvändig åtgärd för att skydda oss eller andra. (D) Om en brottslig handling eller dylikt har begåtts. (E) Observera att vi är skyldiga enligt lag att ge användarinnehåll till lämplig myndighet om det skulle begära det. Genom att publicera material på Arnamide Roleplay och på tjänsterna som vi erbjuder så ger du oss en icke exklusiv, evig, oåterkallelig, royaltyfri, global licens att använda och eller modifiera detta material efter eget godtycke precis hur vi vill. Du avstår därmed alla eventuella ideella rättigheter i den utsträckning lagen tillåter. Du accepterar även genom att skicka in något material av alla slag till oss i samband med ditt nyttjande av tjänsten Arnamide Roleplay (Exempel på detta är: Förslag och idéer eller bidrag i form av bilder), beviljar du oss en icke exklusiv, evig, oåterkallelig, global och royaltyfri licens att använda och eller modifiera de inlämnade materialet precis som vi vill. Du samtycker även till att avstå från alla ideella rättigheter i den usträckningen som lagen tillåter, och du bekräftar även härmed att du aldrig kommer att försöka dra tillbaka din underkastelse. Du lovar även att aldrig försöka ta ut en avgift på något material som du skickat in till oss. Dessutom garanterar du att du är den exklusiva upphovsrättinnehavaren i förhållande till det materialet som du skickat in, och du garanterar även att din inlämning inte på något sätt bryter mot någon annan individs exklusiva rättigheter.

9§ Virtuella föremål, valutor och andra krediter.

Virtuella föremål valutor och andra krediter har inget monetärt värde inne i tjänsten och är inte din privata egendom. När du köper eller tar emot virtuella föremål, valutor eller andra krediter på Arnamide Roleplay så äger du dem inte i någon uträckning utan det utgör istället en viss förmån till din konto license ( Se §3.1 för mer information om konto licenser.). Virtuella föremål, valutor eller andra krediter som finns på ditt konto utgör inte heller något verkligt penningvärde. Du kan bara använda virtuella föremål, valutor och andra krediter inne i spelet och med dem så kan du komma till att kunna förvärva vissa artiklar som finns i vårt sortiment. Vi utfäster inte några återbetalningar för virtuella föremål, valutor eller andra krediter ( Förrutom vad som krävs enligt lagen, se §7, 1-3.). Virtuella föremål, valutor eller andra krediter får endast användas i personligt ändamål och får inte säljas, överlåtas eller göras tillgängliga för någon annan, dock är detta inte begränsat till att byta, sälja och spela med inne i tjänsten. Virtuella föremål, valutor eller andra krediter kan aldrig heller lösas in för verkliga pengar, varor eller andra förmeål av ekonomiskt värde, och inte heller ärvas. Arnamide Roleplay förbehåller sig även rätten att begränsa, modifiera, avveckla eller ta bort alla former av virtuella föremål, valutor, krediter eller andra objekt när som helst efter eget godtycke utan föregående meddelande eller anledning.

10§ Tredje parts webbplatser och tekniker.

 Arnamide Roleplaykan innehålla länkar till webbplatser eller annans teknik som tillhandahålls av tredje part, inklusive webbplatser / teknik som gör att du kan betala med hjälp av betalningsmetoder som tillhandahålls av tredje part. Vi utfäster inga löften eller garantier om dessa webbplatser eller deras innehåll eller tjänster då det är utanför vår kontroll. Eventuella tredje parts webbplatser eller tekniker som du kan komma att finna hos oss är inte granskade, verifierade eller kontrollerade av oss. Arnamide Roleplay kan inte garantera att alla tredje parts tekniker eller länkar kommer att fungera på din dator eller att de är virusfria. Eventuellt tredje parts material som finns på Arnamide Roleplay täcks inte av några uttryckliga eller underförstådda garantier av Arnamide Roleplay. Arnamide Roleplay utövar ingen kontroll över upphovsrätt, patent, varumärke eller lagligheten på någon form av tredje parts material som kan återfinnas på tjänsten.

11§ Arnamide Roleplay och dess associerade tjänsters funktionalitet

 Arnamide Roleplay kommer att använda rimliga ansträngningar för att upprätthålla driften av alla våra tjänster och åtgärda fel så snabbt som möjligt. Vi kan komma till att behöva avbryta driften av någon av Arnamide Roleplays tjänster utan förvarning för reparation, underhåll, förbättring eller annan teknisk orsak. I sådant fall kommer vi att göra vårt bästa för att se till att avbrottet blir så kort som möjligt. Arnamide Roleplay frånsäger sig härmed allt ansvar för eventuella förluster, fel eller andra avbrott orsakade av oss eller andra omständigheter utanför vår kontroll. Vi kan inte heller garantera att Arnamide Roleplay eller dess associerade tjänster kommer att vara kompatibelt med en viss datorutrustning eller tillsammans med någon särskild programvara eller anslutningstjänst. Vi tar inget ansvar för sådan utrustning, programvara eller tjänst.

12§ Garantiavsägelse

Arnamide Roleplay TILLHANDAHÅLLS I "BEFINTLIGT SKICK" OCH Arnamide Roleplay KAN INTE GARANTERA ATT TJÄNSTEN KOMMER ATT VARA UTAN AVBROTT ELLER FEL, ATT DEFEKTER KORRIGERAS, ELLER ATT TJÄNSTEN ÄR FRI FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER. Arnamide Roleplay FRÅNSÄGER SIG ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER ANVÄNDNING.

13§ Ansvarsbegränsning

VARKEN Arnamide Roleplay ELLER DESS ASSOCIERADE, LICENSEGIVARE ELLER PERSONAL ANSVARAR PÅ NÅGOT SÄTT FÖR SKADA ELLER FÖRLUST AV NÅGOT SLAG SOM ( A ) ANVÄNDNING, OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA TJÄNSTEN, DATORFEL ELLER NÅGRA ANDRA EVENTUELLA FEL SOM KAN FÖREKOMMA VID NYTTJANDET AV TJÄNSTEN. ( B ) FÖRLUST ELLER SKADA PÅ SPELKARAKTÄR, KONTO, STATISTIK, DIN FÖRVARING AV SPELTILLGÅNGAR ELLER FÖRLUST AV KONTO INFORMATION, ELLER ( C ) AVBROTT I TRAFIKEN INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING TILL INTERNET LEVERANTÖRS AVBROTT, MJUKVARA ELLER FEL PÅ HÅRDVARA ELLER ANNAN HÄNDELSE SOM KAN RESULTERA I EN FÖRLUST AV DATA ELLER AVBROTT I TJÄNSTEN. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER Arnamide Roleplay ATT VARA ANSVARIGA FÖR DIG ELLER NÅGON ANNAN ELLER NÅGRA INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA, AVSKRÄCKANDE ELLER FÖLJDSKADOR.

§14 Gällande lag

Förrutom vad som uttryckligen anges skall detta avtal regleras av, och kommer att tolkas enligt lagarna i Sverige. De som väljer att komma åt tjänsten Arnamide Roleplay utanför Sverige, gör det på eget initiativ med samtycke till användningsvillkoren och ansvarar för att följa lokala lagar. Oberoende på vart i världen du väljer att bruka tjänsten på så kommer Arnamide Roleplay att ge ut dina användaruppgifter till myndigheter om de anser att du brutit mot lagen och har skäliga argument.

§15 Uppsägning

Detta avtal gäller mellan dig och Arnamide Roleplay tills vidare. Du kan säga upp detta avtal genom att avsluta ditt konto och vistelse på alla parter kopplade till Arnamide Roleplay. Om detta avtal skulle avslutas i samband med regelbrott eller för att du valt att avsluta ditt konto, förlorar du din rätt till eventuella betalningar som du har gjort för att får speltillgångar på Arnamide Roleplay. Du accepterar och godkänner att du inte har rätt till någon återbetalning för belopp som utbetalats av dig innan uppsägning av detta avtal. Arnamide Roleplay kan säga upp detta avtal med eller utan förvarning. Notera att vid uppsägning så överlever följande delar av detta avtal: 6§ Båda parters juridiska ansvar. §12 Garantiavsägelse, och §13 Ansvarsbegränsning

§16 Sekretesspolicy

Denna sekretesspolicy styr hur Arnamide Roleplay samlar in och använder, underhåller och offentliggör information som samlats in från användarna ( Varje enskild användare ) på webbplatsen www.arnamide.se (arnamide.ipbhost.com). Denna sekretesspolicy gäller till webbplatsen och alla produkter och tjänster som erbjuds av Arnamide Roleplay. Vi kan samla in personlig information från användare på en mängd olika sätt, inklusive, men inte begränsat till när användare besöker webbplatsen www.arnamide.se (arnamide.ipbhost.com), registrerar sig på webbplatsen, gör en beställning, och i samband med andra aktiviteter, tjänster eller resurser som finns tillgängliga på webbplatsen. En användare kan bli ombedd att uppge information som t.ex: namn, e-postadress och telefonnummer. Vi kommer att samla information från användare endast om de friviligt lämnar in den till oss men förbehåller oss rätten att samla information utan medgivande om denne nyttjar tjänsten. Vi kan samla in icke personlig information om en användare när de intregerar med vår webbplats. Icke personlig identifiering kan innefatta webbläsarens namn, vilken typ av dator och teknisk information om användaren som te.x: Internetleverantör, operativsystem eller dylikt. Vår webbplats använder " cookies " för att förbättra användarupplevelsen . Användarens webbläsare placerar cookies på användarens hårddisk för journalförande ändamål och ibland för att spåra information om dem. Användaren kan välja att ställa in sin webbläsare till att neka cookies. Om användaren gör det , notera att vissa delar av webbplatsen kanske inte kommer att fungera korrekt. Några av annonserna kan betjänas av Google. Googles användning av ”DART cookies” gör det möjligt att visa annonser till användare baserat på deras besök på vår webbplats och andra webbplatser på internet . DART använder " icke personlig information " och spårar inte personlig information om dig t.ex. ditt namn, e-postadress, fysisk adress, etc. Du kan välja bort användningen av DART-cookien genom att besöka Googles annonsnätverk och innehållsnätverk på http://www.google.com/privacy_ads.html. Notera: Vi kan dela eller sälja information med tredje part för marknadsföring eller andra syften. Du ger ditt godkännande av dessa villkor och förordningar genom att använda denna webbplats. Om du inte accepterar denna policy, ska du inte använda vår webbplats. Din fortsatta användning av webbplatsen kommer att anses som ett godkännande av dig.

§ 17 Allmänt

Dessa villkor och förordningar och alla dokument som införlivats genom hänvisning utgör hela avtalet mellan parterna med avseende på dess innehåll och ersätter alla tidigare villkor och förordningar mellan parterna. De begränsningar, undantag, och avsägelser i dessa villkor och förordningar i detta avtalet ska alltid gälla i förmån till Arnamide Roleplay och dess associerade, anställda, konsulter, chefer, underleverantörer och innehållsleverantörer. Ingenting i dessa villkor och förordningar påverkar dina lagstadgade rättigheter som konsument. Rubriker i detta avtal är endast avsedda för makering och inte vägledning. Om vi skulle misslyckas med att genomdriva något villkor eller förordning i detta avtal, så kommer det inte att hindra oss från att genomföra det vid ett senare tillfälle. Om någon av villkoren eller förordningarna i detta avtal inte är i enighet med någon utav lagarna i Sverige så är vi överens om att domstolen skall sträva efter att verkställa båda parters avsikter och att övriga villkor och förordningar fortfarande kommer att ha full effekt. Dessa villkor och förordningar styrs av lagarna i Sverige och eventuella tvister i samband med brott mot villkoren och förordningarna kan endast beslutas av en Svensk domstol.

Detta avtal ändrades senast 14:07, 2017/17/08 GMT+1
Copyright © Arnamide Roleplay 2017-2018. All rights reserved by sMEK.

Important Information

Vid användning av denna sida samtycker du till våra Terms of Use.